Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Dobrovolnictví a praxe

Praxe

Naše organizace nabízí praxe studentům vysokých škol a vyšších odborných škol. V rámci praxe získáte zkušenosti s prací s klienty, s administrativou, projekty a budete mít možnost se i sami realizovat. Praxi se snažíme udělat pro studenty co nejvíce užitečnou a efektivní.

 Bližší informace:

 • Praxe se může zúčastnit student vyšší odborné školy, vysoké školy.
 • Délka praxe se domlouvá dle požadavků školy, zařízení a studenta.
 • Praxe je poskytována na základě písemné dohody/trojstranného kontraktu.
 • V rámci praxe nabízíme:
 • seznámení s organizací, organizační strukturou a poskytovanými službami,
 • seznámení s veřejným závazkem tlumočnické služby,
 • seznámení s náplní práce sociální pracovnice a ostatních pracovníků,
 • seznámení s běžnou agendou sociálního pracovníka,
 • účast při jednání s klientem (se souhlasem klienta),
 • účast při zajištění terénního tlumočení (se souhlasem klienta),
 • dle zájmu zapojení se do organizování akcí CSNN,
 • možno účastnit se pracovní porady, interního školení,
 • návštěva spolupracujících a návazných služeb,
 • účast na komunitním plánování sociálních služeb,
 • a další činnosti. 

Požadavky pro přijetí na praxi:

Zájemce o praxi, může svou žádost o praxi společně s požadavky, které má na praxi plnit, zaslat koordinátorce praxí v těchto termínech:

 • letní semestr (září – prosinec) do 30. 6. 2018
 • zimní semestr (únor – červen) do 30. 11. 2018

Po těchto termínech budou zájemci vyrozuměni.

Koordinátorka praxí:

Bc. Lucie Michlová, DiS.

lucie.michlova@csnn.cz

 

Dobrovolnictví

Chtěli byste pomáhat občanům se sluchovým postižením? Chcete se zapojit do rychle se rozvíjející organizace? Máte vlastní nápady na projekty, které naší cílové skupině pomohou? Nabízíme jak klasické dobrovolnctví, tak i expertní (např. odborné právní poradenství).

Než se rozhodnete stát se dobrovolníkem, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 1. Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 2. Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 3. Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?
 4. Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc atd.).

Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.

Dobrovolník má u nás možnosti zapojit se do každodenní činnosti, pomoc při realizaci projektů či realizovat schválené vlastní projekty.

Práva dobrovolníka:

 • Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci.
 • Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
 • Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka.
 • Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci.
 • Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá.
 • Právo na zaškolení, výcvik, trénink.
 • Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) – individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci.
 • Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.
 • Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího procesu.
 • Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.
 • Právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody.
 • V případě neuspokojivé spolupráce právo opětně kontaktovat dobrovolnické centrum se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit.

Povinnosti dobrovolníka:

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.).
 • Být „týmovým hráčem“.
 • Ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat.

Dobrovolnickou službu je možno kdykoliv svobodně, bez obav a bez udání důvodů ukončit.

V případě zájmu neváhejte napsat koordinátorce dobrovolníků:

Bc. Lucie Michlová, DiS.

lucie.michlova@csnn.cz