Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Pravidla

Základní pravidla

1) Klient projeví o službu zájem příchodem do kanceláře, případně oslovením pracovníka služby CSNN.

2) Služba je poskytnuta dobrovolným klientům a bezplatně.

3) Poskytovatel poskytne informace, případně navrhne postupy, avšak nerozhoduje za klienta.

4) Poskytovatel zachovává mlčenlivost o klientově soukromí a jemu poskytnutých službách.

5) Klient službu objednává s dostatečnou časovou rezervou. Poskytovatel může klientovi vyhovět, pokud je termín znám minimálně 14 dní dopředu a umožňuje-li to volná kapacita služby. Po vzájemné domluvě může vyhovět i ve lhůtě kratší. V případě, že nemůže poskytovatel klientovi vyhovět, snaží se s klientem hledat náhradní řešení.

6) Poskytovatel komunikuje s klientem v úřední hodiny (po – pá 8:00 – 17:00). V případě, že klient osloví poskytovatele mimo úřední hodiny, poskytovatel odpoví klientovi až v průběhu následujících úředních hodin.

Ambulantní forma služby

7) Ambulantní forma služby je poskytnuta v ambulantní hodiny. Ambulantní hodiny jsou uvedeny na webu poskytovatele www.csnn.cz a v prostorách CSNN.

8) Klient se může na ambulantní formu služby objednat.

9) Neobjednávaný klient v ambulantní hodiny si po příchodu vezme pořadové číslo u vchodu do kanceláře a je mu služba poskytnuta na základě tohoto pořadí.

10) Poskytovatel má právo pořadí neobjednaných klientů v ambulantní hodiny změnit a to podle času předem objednaného klienta, případně podle naléhavosti případů, kterou určí poskytovatel.

11) Mimo ambulantní hodiny není ambulantní služba poskytnuta a nastane-li tato potřeba ze strany klienta, je objednán na nejbližší termín ambulantních hodin, případně je navrhnutý individuální termín, vzájemně domluvený mezi poskytovatelem a klientem.

12) Poskytovatel může rozhodnout poskytnout službu neodkladně mimo ambulantní hodiny, je-li situace klienta závažná.

Terénní forma služby

13) Terénní forma služby je poskytnuta vždy na základě řádné objednávky v terénu na území Moravskoslezského kraje.

14) Klient je povinen si terénní formu službu řádně objednat v úřední hodiny po - pá 8:00

-17:00 a to osobně, v ambulantní hodiny, SMSkou, e-mailem, pomocí aplikace Skype nebo WhatsApp.

15) Klient se s poskytovatelem při objednání terénní formy služby domluví na datu, čase a místě poskytnutí služby, dále je doporučeno se domluvit na místu setkání a na tématu, kterého se služba bude týkat.

Jak si objednat tlumočnickou službu_PDF

Tlumočení

16) Klient si může zvolit tlumočníka poskytovatele služby dle svého přání, nebrání-li tomu kapacitní důvody a aktuální vytíženost tlumočníků poskytovatele.

17) Poskytovatel garantuje poskytnutí tlumočníka v době úředních hodin. Mimo úřední hodiny je služba poskytnuta po individuální domluvě, pokud tomu nebrání kapacitní důvody poskytovatele.

18) Tlumočník není zástupce klienta, nejedná za klienta.

19) Provedený tlumočnický úkon tlumočník zapíše na Potvrzení o realizaci terénní tlumočnické služby, uvede zde jméno klienta, datum a čas. Klient podpisem poskytnutí služby potvrzuje.

Další pravidla

20) Klient včas informuje poskytovatele o zrušení, změnách, které mohou ovlivnit poskytnutí služby a to osobně, SMSkou nebo e-mailem do konce úředních hodin dne, který předchází plánovanému poskytnutí.

21) Klient může využít možnost setkávat se s ostatními klienty v prostorách poskytovatele podle rozpisu akcí, uveřejněném na www.csnn.cz. Klient má k dispozici kuchyňku, kuchyňské spotřebiče k přípravě nápoje. Obsluha spotřebičů se řídí návodem k obsluze. Před opuštěním prostor je klient povinen po sobě umýt a uklidit nádobí, které použil (vypité šálky, sklenice, uklidit drobky apod.).

22) Klient se vyvaruje používání agresivních výroků a jednání vůči ostatním klientům a vůči pracovníkům poskytovatele.

23) Klient má právo podávat podněty a stížnosti. Postup jejich podávání a vyřizování je dostupný na www.csnn.cz a vyvěšený na nástěnce v prostorách CSNN.

24) Tato pravidla jsou přílohou smlouvy o poskytování sociální služby.