Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Sociální služby

Potřebujete tlumočníka/přepisovatele při jednání s úřady, lékaři, v zaměstnání nebo v jiných situacích?
Potřebujete se domluvit se slyšícími lidmi, uplatnit své oprávněné zájmy a hájit své právo?
Potřebujete se domluvit se svými rodiči, dětmi nebo jinými rodinnými členy?
Potřebujete přetlumočit Váš telefonní hovor?
Potřebujete přeložit nějakou písemnost?

Cílem sociální služby je zajistit tlumočnickou službu a základní sociální poradenství dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách občanům se sluchovým postižením v běžném každodenním životě, pomoci jim tak překonat komunikační bariéru a získat potřebné informace pro uplatňování svých práv a oprávněných zájmů.

Poskytujeme terenní a ambulantní sociální služby. Vždy vám rádi pomůžeme!

1. Terénní služby 

2. Ambulantní služby

Ke stažení:

Leták_PDF.pdf (3157939)

Cíle

 1. Zajistit tlumočnickou službu občanům se sluchovým postižením v běžném každodenním životě, pomoci překonat komunikační bariéru a poskytnout jim nebo jejich blízkým základní sociální poradenství pro uplatňování práv a zájmů.
 2. Realizovat obecně prospěšné aktivity, zejména vzdělávací, kulturní a sportovní akce pro občany se sluchovým postižením.
 3. Realizovat osvětové aktivity pro veřejnost o možnostech komunikace s osobou se sluchovým postižením a zajistit spolupráci s institucemi za účelem efektivní podpory osob se sluchovým postižením.
 

Základní činnosti

A. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – tlumočení.

B. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • při vyřizování běžných záležitostíZákladní sociální poradenství,

C. poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,

 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,

 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na               sociální službě,

 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Komu je služba určena (cílová skupina)

 • Klientem služby je osoba se sluchovým postižením.

Okamžitá kapacita služby

 • 6 klientů 

Zásady poskytované služby

 1. Dobrovolnost - pracovníci poskytují službu klientovi na základě jeho dobrovolného rozhodnutí.
 2. Respektování individuality klienta - pracovníci respektují názor a vůli klientů, jak chtějí službu využívat.
 3. Podpora soběstačnosti - pracovníci poskytují pomoc tak, aby podporovala samostatnost klienta.

Vzor smlouvy o poskytování služby